Liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat osa terveellisiä elämäntapoja.

Yhdessä niillä on vielä parempi vaikutus, etenkin kun on kyse kestävyysliikunnasta. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan kestävyysliikunta ja terveellinen ruokavalio yhdessä voivat ylläpitää kognitiivista toimintakykyä.

Tutkimuksessa selvisi, että kestävyysliikunta ja terveellinen ruokavalio yhdessä vaikuttavat hillitsevän ikääntymiseen liittyvää yleistä kognition, eli muistin ja muiden tiedollisten toimintojen heikentymistä. Vastaavaa vaikutusta ei havaittu kummallakaan elintapatekijällä yksinään eikä lihaskuntoharjoittelulla yksin tai yhdessä ruokavalion kanssa.

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät toimintakykyä. Itä-Suomen yliopiston tiedotteen mukaan muistisairaudet ovat yleisimpiä iäkkäillä ihmisillä, mutta sairastumiseen johtavat prosessit käynnistyvät aivoissa jo keski-iässä.

”Muistisairaudet ovat globaali yhteiskunnallinen haaste, jonka on ennakoitu edelleen kasvavan väestön ikääntyessä. Näin ollen kaikki keinot, joilla kognition eli muistin ja muiden tiedollisten toimintojen heikentymistä voidaan viivästyttää tai ehkäistä, ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä inhimillisestä että kansantaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna”, tiedotteessa kerrotaan..

Näin tutkimus toteutettin

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella vuosina 2005-2011 toteutetun DR’s EXTRA -interventiotutkimuksen edustavassa aineistossa oli mukana 1 401 miestä ja naista, jotka olivat 55-74-vuotiaita tutkimuksen alussa. Tutkittavat satunnaistettiin kuuteen tutkimusryhmään: kestävyysliikunta, lihaskuntoharjoittelu, ruokavalio, yhdistetty kestävyysliikunta ja ruokavalio, yhdistetty lihaskuntoharjoittelu ja ruokavalio tai vertailuryhmä.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, onko ikään liittyvä kognition heikentyminen vähäisempää liikuntaryhmissä, ruokavalioryhmässä tai yhdistetyissä liikunta- ja ruokavalioryhmissä kuin vertailuryhmässä neljän vuoden aikana. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko liikunnan ja ruokavalion yhdistelmä tehokkaampi suojaamaan kognition heikentymiseltä kuin jompikumpi elintapatekijä yksinään.

Tutkimuksessa yleistä kognitiivista toimintaa mitattiin CERAD-testipatterilla, kun taas liikunnan määrää ja rasittavuutta kartoitettiin takautuvasti 12 kuukauden liikuntakyselyllä ja ruokavaliota neljän päivän ruokapäiväkirjalla. Tulokset analysoitiin lineaarisella sekamallilla ja analyysiin sisällytettiin myös tutkimuksen keskeyttäneet.

Tutkimuksen alussa yli 50 prosenttia osallistujista harrasti kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa vähintään 150 minuuttia viikossa ja vain muutamat harrastivat lihaskuntoharjoittelua. Suositusten mukainen ruokavalio toteutui 40 prosentilla kasvisten, hedelmien ja marjojen käytön osalta, 54 prosentilla kalan käytön, 44 prosentilla kuidun saannin ja 33 prosentilla tyydyttyneen rasvan saannin osalta.

Intervention aikana kestävyysliikuntaryhmä lisäsi edelleen kestävyysliikuntaa, lihaskuntoryhmä ja yhdistetty lihaskunto- ja ruokavalioryhmä lisäsivät lihaskuntoharjoittelua. Kaikki ruokavalioryhmät lisäsivät kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä; kuidun saanti kasvoi ja tyydyttyneen rasvan saanti väheni näissä ryhmissä.

Kognitiivinen toiminta parani tietyissä ryhmissä

Tutkimuksessa ilmeni, että yleinen kognitiivinen toiminta parani ruokavalioryhmässä ja yhdistetyissä liikunta- ja ruokavalioryhmissä. Muissa ryhmissä ei tapahtunut merkitsevää muutosta.

Ryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa havaittiin suuntaa-antava ero yhdistetyn kestävyysliikunta- ja ruokavalioryhmän sekä vertailuryhmän välillä, mutta muiden ryhmien välillä ei havaittu eroja. Intervention puolivälissä ei myöskään havaittu ryhmien välisiä eroja.

Tutkimustulosten perusteella säännöllinen kestävyysliikunta ja terveellinen ruokavalio vaikuttavat yhdessä hillitsevän yleisen kognitiivisen toiminnan heikentymistä ikääntyvillä.

”Tuloksia ei kuitenkaan pidä ymmärtää niin, ettei terveellisellä ruokavaliolla ja kestävyysliikunnalla tai lihaskuntoharjoittelulla yksinään ole terveyshyötyjä”, tiedotteessa huomautetaan.

Itä-Suomen yliopiston mukaan DR’s EXTRA -tutkimus on kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuisen arvokas pitkän kestonsa ja samanaikaisesti laajan väestöpohjaisen aineistonsa ansiosta. Neljän vuoden interventioaika ja interventioryhmille asetetut tavoitteet osoittautuivat kuitenkin jossain määrin haasteellisiksi, sillä osallistujien sitoutuminen oli odotettua heikompaa toisin kuin yleensä lyhytkestoisissa interventiotutkimuksissa, mutta vain ainoastaan 15 prosenttia osallistujista keskeytti tutkimuksen (lukuun sisältyvät tutkimuksen aikana kuolleet).

Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä ja voit tutustua niihin tarkemmin täällä.