Tutkimus on löytänyt yhteyden äitien uupumuksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon väliltä.

40 maata sisältänyt uusi vertailututkimus on paljastanut, että uupuneimmat äidit löytyvät tasa-arvoisimmista maista. Jyväskylän yliopiston mukaan tutkimuksessa yhteys tasa-arvon ja uupumuksen välillä säilyi, vaikka yksilöiden väliset sosiodemografiset tekijät sekä maiden väliset taloudelliset erot otettiin huomioon.

”Tulos on yllättävä ja jopa paradoksaalinen. Eikö nimenomaan tasa-arvoisissa maissa vanhemmuuden pitäisi olla jaetumpaa ja helpompaa”, pohtii Jyväskylän yliopiston dosentti Matilda Sorkkila, joka oli toinen Suomen osuudesta vastanneista tutkijoista tutkimuksessa.

Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että äitien näkemys sukupuolten välisestä tasa-arvosta työelämässä sekä näkemys siitä, että miesten tulisi osallistua enemmän lastenhoitoon ja kotitöihin, lisäsi riskiä vanhempana uupumiselle. Näin oli erityisesti maissa, joissa vallitsi vahva sukupuolten välinen tasa-arvo.

Jyväskylän yliopisto mukaan vaikuttaa siltä, että huolimatta korkeasta tasa-arvosta koulutuksessa, työelämässä, terveydessä ja poliittisessa päätöksenteossa, vanhemmuudessa äidit eivät välttämättä koe tasa-arvoa. Perhepolitiikassa olisikin tärkeää varmistaa, että tasa-arvo ylettyy myös perhe-elämään ja vanhemmuuteen.

”Äidit voivat olla niin sanotusti ’tuplapaineen’ alla, eli he kokevat painetta tai halua osallistua tasa-arvoisesti työelämään, mutta sen lisäksi he edelleen kantavat suuren vastuun kodista ja lapsista”, Sorkkila miettii.

Äitiyden arvostus voi näkyä tuloksissa

Jyväskylän yliopiston mukaan Suomi oli yhteiskunnallisin vertauksin tarkasteltuna osallistuneista maista kaikkein tasa-arvoisin. Toiseksi sijoittui Ruotsi, kun taas tasa-arvoltaan heikoimmaksi vertailussa sijoittui Pakistan.

Maiden välillä tuloksissa oli myös mielenkiintoisia eroja: esimerkiksi seitsemässä maassa ei havaittu merkitsevää yhteyttä äitien tasa-arvon arvostamisen ja uupumuksen välillä. Sen sijaan muutamassa maassa, kuten Egyptissä, äidit puolestaan raportoivat erittäin korkeaa uupumusta, vaikka maa oli tasa-arvoltaan heikko.

Jyväskylän yliopiston mukaan poikkeavia tuloksia saattaa selittää naisten rajoitettu rooli tai syrjintä työmarkkinoilla tai maiden erilaiset linjaukset perhepolitiikassa. Lisäksi maat eroavat siinä, miten työntekoa ja vanhemmuutta yleisesti arvostetaan yhteiskunnassa.

”Esimerkiksi Kuuba oli melko tasa-arvoinen maa, mutta siellä raportoitiin vain vähän vanhemmuuden uupumusta. On mahdollista, että äidit eivät uuvu ’tuplaroolin’ alle, koska työelämässä olemisen lisäksi myös äitiyttä arvostetaan paljon, ja sitä tuetaan niin yhteiskunnan kuin läheistenkin toimesta”, kommentoi Sorkkilan ohella Suomen osuudesta vastannut professori Kaisa Aunola.

Vähäisempi kuormitus ja ristiriita eri elämänalueiden välillä saattaa selittää sitä, minkä takia epätasa-arvoisemmissa maissa äidit olivat vähemmän uupuneita vanhempina. Tutkijoiden mukaan tarvetta palata sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ei kuitenkaan ole, vaan tärkeää olisi keksiä keinoja tuoda lisää tasa-arvoa myös vanhemmuuteen.

Tutkimus julkaistiin Journal of Cross-Cultural Psychology -lehdessä. Voit tutustua tutkimusartikkeliin tarkemmin täällä.

Tutkimukseen osallistui 11 538 äitiä 40 eri maasta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa arvioitiin yksilötasolla sekä yhteiskunnallisella tasolla (Global Gender Gap Report, 2018). Arvioinnissa otettiin huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo taloudellisessa osallistumisessa ja mahdollisuuksissa, koulutuksessa, terveydessä ja poliittisessa päätöksenteossa.