Pohjoismaiset tutkimukset ovat osoittaneet uusia yhteyksiä vuorotyön ja terveyden välillä.

Yötyötä sisältävä vuorotyö on yhteydessä työtapaturmien ja sairauspoissaolojen lisäksi muun muassa keskenmenoihin ja rintasyöpään, selviää Työajat, terveys, hyvinvointi ja työelämään osallistuminen (WOW) -tutkimushankkeesta. Hankkeessa on ollut mukana myös Työterveyslaitos (TTL).

Vuorotyöllä on yhteys ainakin kolmeen syöpään. Yötyötä sisältävällä vuorotyöllä on todennäköisesti karsinogeenisia vaikutuksia ihmisiin, ja se voi aiheuttaa rinta-, eturauhas- ja paksusuolen syöpää.

”Korkeatasoiset tieteelliset tutkimukset osoittavat, että yövuorojen suuri viikoittainen määrä tai pitkä kesto ovat yhteydessä kohonneeseen rintasyöpäriskiin. Toisaalta, tutkimukset, joissa yötyön määrä on ollut vähäinen, eivät ole viitanneet kohonneeseen riskiin”, vahvistaa tutkija Johnni Hansen Tanskan Syöpätutkimuskeskuksesta.

Yötyöllä on vaikutus myös keskenmenoriskiin. Päivittäisiä työaikatietoja hyödyntänyt, kansallisesti edustava tanskalainen tutkimus sairaalassa työskentelevillä naisilla osoitti, että mitä suurempi yövuorojen kokonaismäärä oli raskausviikoilla 3-21, sitä suurempi oli keskenmenoriski.

”Keskenmenoriskin vähentämiseksi raskaana olevien naisilla ei pitäisi olla enempää kuin yksi yövuoro viikossa”, professori Anne Helene Garde Tanskan työterveyslaitoksesta toteaa.

Enemmän tapaturmia ja poissaoloja

TTL:n mukaan työaikojen piirteiden ja työtapaturmien yhteyttä on tutkittu useissa tutkimuksissa Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Tanskalainen tutkimus osoitti, että tapaturmariski kohosi vain ilta- tai yövuoroja sisältävän työviikon jälkeen verrattuna päivävuoroja sisältäneeseen viikkoon, ja mitä lyhyempi väli työvuorojen välillä oli, sitä korkeammaksi todettiin tapaturmariski.

Norjalainen tutkimus taas havaitsi, että lyhyiden vuorovälien (alle 11 tuntia työvuorojen välillä) määrä on yhteydessä työtapaturmiin ja läheltä-piti-tilanteisiin työvuoron aikana. Suomalaisessa tutkimuksessa sen sijaan on havaittu, että tapaturmariski on kohonnut myös 12 tuntia tai sitä pidemmissä työvuoroissa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sairauspoissaoloihinkin on löydetty yhteyksiä vuoropiirteistä. Suomalainen tutkimus osoitti, että 1-3 vuorokautta kestävät lyhyet sairauspoissaolot ovat yleisimpiä pitkien työaikojen, useiden peräkkäisten yövuorojen ja alle 11 tuntia kestäneiden lyhyiden vuorovälien jälkeen.

Lisäksi TTL:n mukaan tanskalais-suomalainen tutkimus osoitti, että iltatyö ja viisi tai sitä useampi perättäinen yövuoro lisäsivät pitkien sairauspoissaolojen määrää erityisesti ikääntyneillä työntekijöillä.

”Tuloksemme viittaavat siihen, että hyvällä vuorosuunnittelulla voidaan vähentää myös pitkiä sairauspoissaoloja”, Garde kertoo.

Päivitetyt suositukset

WOW-tutkimushankkeessa on käytetty laajoja rekisteriaineistoja, joiden kautta on saatu tätä uudenlaista tietoa vuorotyöstä ja tutkijat ovat pystyneet päivittämään suosituksensa vuorotöihin liittyen. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmän mukaan tutkimuksissa pystyttiin hyödyntämään tarkkoja tietoja työaikapiirteiden yhteydestä terveyteen.

”Rekisteritiedot sisältävät muun muassa päivittäisiä tietoja sote-alan työvuoroista usean vuoden ajalta. Tämä mahdollisti aikaisempaa huomattavasti täsmällisempien suositusten laatimisen vuorotyöstä johtuvien terveysriskien vähentämiseksi”, Härmä toteaa.

Tutkimuskonsortio on päivittänyt suositukset vuorotyön terveys- ja turvallisuusriskien ehkäisemiseksi. TTL:n mukaan noin 20 prosenttia kaikista palkansaajista Euroopassa tekee vuorotyötä.

Tutkijat suosittelevat lyhyempiä yövuorojaksoja ja enemmän palautumisaikaa työvuorojen välille. Tällaisia suositukset ovat:

  • Peräkkäisten yövuorojen lukumäärä tulisi olla vähäinen, mieluiten korkeintaan 3 yötä peräkkäin.
  • Lyhyitä vuorovälejä (<11 tuntia) tulisi välttää.
  • Nopeat vuorokierrot (esim. 2–3 peräkkäistä yövuoroa) ovat suositeltavampia verrattuna hitaisiin vuorokiertoihin (peräkkäisiä yövuoroja 4 tai sitä enemmän).
  • Raskaana olevilla naisilla ei tulisi olla enempää kuin yksi yövuoro viikossa.
  • Työntekijät tulee ottaa mukaan työvuorojen suunnitteluun. Hyvät vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin lisäävät työhyvinvointia ja vähentävät sairauspoissaoloja.

Löydät kaikki WOW-hankkeen suositukset täältä. Lisätietoa WOW-hankkeesta löydät täältä.