Tuoreen tutkimuksen mukaan persoonallisuus voi vaikuttaa siihen, miten ihmiset sijoittuvat työmarkkinoilla.

Sosiaaliset ja ulospäin suuntautuneet henkilöt päätyvät todennäköisemmin työskentelemään julkiselle puolelle, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij’n ja Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Jutta Viinikaisen tutkimuksesta. Järjestelmälliset ja oppimishaluiset henkilöt sen sijaan sijoittuvat todennäköisemmin yksityisen työnantajan palvelukseen.

Sosiaalisuus liittyy myös parempaan työssä suoriutumiseen sekä suurempaan todennäköisyyteen sille, että työurasta julkisella puolella tulee pitkä. Lisäksi ekstrovertit yksilöt siirtyvät todennäköisemmin yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille.

Etlan mukaan aiemmat tutkimukset ovat jo osoittaneet, että persoonallisuus ja luonteenpiirteet saattavat ennakoida esimerkiksi ansioita tai työttömyyttä työmarkkinoilla. Lisäksi yksilön persoonallisuudella on osoitettu olevan vaikutusta tiettyihin ammatteihin sijoittumisessa.

”Tutkimuksemme osoittaa, että persoonallisuuden piirteet eivät ainoastaan määritä ammatinvalintaa ja yrittäjäksi ryhtymistä, vaan persoonallisuus vaikuttaa myös siihen, päätyykö yksilö työskentelemään julkisella vai yksityisellä sektorilla”, Maczulskij sanoo.

Sukupuoli vaikuttaa sijoittumiseen

Yhteys luonteenpiirteiden ja julkiselle sektorille sijoittumisen välillä riippuu kuitenkin osin sukupuolesta. Järjestelmällisyys luonteenpiirteenä vähentää selvästi enemmän miesten todennäköisyyttä sijoittua julkiselle sektorille, kun taas ekstrovertit miehet sijoittuvat ekstroverttejä naisia todennäköisemmin julkisen alan töihin.

Etlan mukaan tulokset säilyivät senkin jälkeen, kun malleissa vakioitiin erot henkilöiden koulutustaustassa ja ammatissa. Tutkimuksessa ei suoraan kartoitettu mekanismeja, jotka mahdollisesti selittävät persoonallisuuden ja työpaikkasektorin välistä yhteyttä.

”Sosiaalisuuden havaitaan kuitenkin olevan positiivisessa yhteydessä erityisesti julkisen sektorin palkkoihin. Tämä voi heijastella hyvää vastaavuutta sosiaalisuuden ja työssä suoriutumisen välillä”, Maczulskij toteaa.

Maczulskij’n ja Viinikaisen tutkimuksessa on tarkasteltu kahdeksan eri luonteenpiirteen yhteyttä henkilön valintaan työskennellä joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Tutkimuksessa on hyödynnetty kattavaa suomalaista kyselyaineistoa persoonallisuuden piirteistä, jotka on yhdistetty rekisteritietoihin henkilön työmarkkina-asemasta vuosina 1990–2009.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.