Asiantuntijan mukaan rekrytoinnin yhteydessä on loistopaikka vaalia palkkatasa-arvoa.

Suomessa on edelleen naisten ja miesten töitä sekä hyvin eriytyneet työmarkkinat. Tämä selviää Oikotie Työpaikkojen Näin Suomi hakee töitä -tutkimuksesta, jonka osana kartoitettiin naisten ja miesten välisiä eroja työnhaussa.

Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset hakevat töitä eri aloilta. Naisten suosiossa ovat asiakaspalvelu, toimistotyö, terveydenhuolto, sosiaali-, hotelli- ja ravintola-alat, julkishallinto, opetus ja henkilöstöhallinto, kun taas miehet hakeutuvat IT:n ja tietoliikenteen, asennuksen ja huollon sekä liikenteen, kuljetuksen ja logistiikan pariin sekä johtotehtäviin.

Tutkimuksessa havaittiin, että myös palkkatoiveissa on eroa, ja naiset pyytävät miehiä vähemmän palkkaa. Naisten vastauksissa seuraavan työpaikan palkkatoiveesta korostuvat alemmat palkkaluokat, erityisesti luokat 2 000-2 999 e/kk ja 1 500-1 999 e/kk, kun miesten palkkatoiveissa sen sijaan korostuvat ylemmät palkkaluokat, vähintään 6 000 e/kk, 5 000-5 999 e/kk ja 4 000-4 999 e/kk.

”Eroa palkkatoiveissa selittää osittain se, että miehet ja naiset hakeutuvat eri aloille ja tehtäviin. Osa naisvaltaisista aloista on historiallisista syistä jäänyt palkkakehityksessä jälkeen”, Oikotie Työpaikkojen Business Manager Noora Holmström sanoo.

”Toisissa tutkimuksissa on todettu naisten pyytävän miehiä vähemmän palkkaa myös samoista työtehtävistä. Työnantajien olisikin syytä varmistaa palkkatasa-arvon toteutuminen oman henkilöstönsä osalta. Loistopaikka vaalia palkkatasa-arvoa on rekrytoinnin yhteydessä”, hän jatkaa.

Työpaikan vaihtaminen tai uusi ammatti kiinnostavat enemmän naisia

Oikotien teettämän tutkimuksen mukana naiset haaveilevat miehiä useammin uudesta toimialasta tai ammatista, minkä lisäksi naiset vaihtavat miehiä useammin työpaikkaa työuransa aikana sekä katselevat työpaikkailmoituksia miehiä enemmän, vaikka eivät olisi aktiivisesti hakemassa töitä. Naiset selaavat ilmoituksia, jotta he pystyisivät hakemaan erityisen kiinnostavaa työpaikkaa.

Naisilla korostuu avoimeen työpaikkaan hakeutuminen, kun taas miehet lähestyvät työnantajaa useammin itse. Miehet myös vastasivat naisia useammin ryhtyneensä yrittäjiksi tai osakkaiksi.

Tutkimuksen mukaan kaksi viidestä naisesta (41 %) kokee täydennyskoulutuksen työn ohessa mielekkääksi tavaksi kehittää omaa ammattitaitoa, kun miehistä näin kokee vain 27 prosenttia. Oppisopimus on naisten osalta myös mielekkäämpi tapa kehittää ammattitaitoa.

Kaksi viidestä naisesta (41%) myös uskoo, että seuraavan viiden vuoden aikana oma työmäärä kasvaa, kun miehistä näin ajattelee vajaa kolmannes (31 %). Työtehtävien sisällön muuttumisessa, työn muuttumisesta vaativammaksi tai työn katoamisessa vastaavaa eroa naisten ja miesten välillä ei tutkimuksessa tullut esiin.

Naiset haluavat merkityksellistä työtä, miehet hyvät työsuhde-edut

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä asiat ovat naisille ja miehille tärkeitä uudessa työpaikassa. Kaksi tärkeintä asiaa uudessa työpaikassa heillä ovat samat: hyvä ilmapiiri työpaikalla sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino.

Naisilla viiden tärkeimmän asian joukkoon nousevat lisäksi työturvallisuus ja -hyvinvointi sekä työn merkityksellisyys. Miehillä viiden kärkeen nousevat hyvä palkka, työsuhde-edut sekä työpaikan varmuus.

Naisille yrityksen arvot sekä yrityksen vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta ovat huomattavasti tärkeämpiä kuin miehille. Naisilla lisäksi korostuu hieman enemmän halu löytää työyhteisö, johon he kokevat kuuluvansa.

Näin Suomi hakee töitä -tutkimus on toteutettu kvantitatiivisesti verkkokyselyn avulla elo-syyskuussa 2019. Tutkimukseen osallistui 1 506 18-63-vuotiasta suomalaista ja otos on kansallisesti edustava.