Eniten loukkaavia kommentteja netissä saa mielipiteensä kertomisesta.

Noin miljoona suomalaista, eli joka viides, on tullut loukatuksi internetissä, selviää vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn teettämästä kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan nettikiusaaminen koskee kaikkia ikäryhmiä, mutta erityisesti siitä kärsivät lapset, teinit ja nuoret aikuiset.

Lähes kolmannes (31 %) lasten ja teinien ikäryhmässä (10-17-vuotiaat) on kokenut nettikiusaamista. Kahdeksan prosenttia ikäryhmästä on kokenut kiusaamisen mySafetyn mukaan niin vakavana, että on ryhtynyt toimenpiteisiin kiusaamisen estämiseksi.

18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten ikäryhmässä useampi kuin joka kolmas (36 %) on tullut loukatuksi netissä. Heistä 12 prosenttia on ryhtynyt toimenpiteisiin nettikiusaamisen lopettamiseksi.

Tutkimuksen mukaan noin kolmannes arvioi nettikiusaamisen raaistuneen viime vuosien aikana. Raaistumisen syiksi suomalaiset nimeävät muun muassa lisääntyneen sosiaalisen median käytön, kanavien määrän kasvun ja mahdollisuuden kommentoida asioita anonyymisti.

Mielipiteensä kertomisesta saa eniten loukkaavia kommentteja

Tutkimuksen mukaan suomalaiset yleisimmin kohtaavat nettikiusaamista Facebookissa. Lasten ja teinien ikäryhmässä nettikiusaamista on puolestaan eniten WhatsAppissa, Snapchatissa sekä Instagramissa.

Kyselytutkimuksessa tarkasteltiin myös aiheita, joihin nettikiusaaminen liittyi. Eniten loukkaavia kommentteja saa mielipiteensä kertomisesta; nettikiusatuista 54 prosenttia on mySafetyn mukaan tullut loukatuksi mielipiteidensä takia.

Seuraavaksi yleisin syy nettikiusaamiseen on ulkonäkö (29 %) ja kolmanneksi yleisin on poliittiset mielipiteet (24 %). Myös harratukset ja työ ovat pilkan aihe: 17 prosenttia saa kuulla loukkaavia kommentteja harrastuksistaan ja 13 prosenttia tulee loukatuksi ansiotyönsä vuoksi.

Pieni osa kyselytutkimukseen vastanneista (4 %) myönsi itse tietoisesti loukanneensa ja kahdeksan prosenttia arvioi mahdollisesti loukanneensa muita verkossa.

”On kuitenkin myönteistä, että 95 prosenttia vastaajista tunsi käsitteen nettikiusaaminen ja 91 prosenttia heistä piti kiusaamista nolona, ei sen kohteeksi joutumista”, mySafetyn toimitusjohtaja Niclas Fagerlund kertoo.

Naisia ja miehiä kiusataan eri syistä

Kyselytutkimuksessa ilmeni, että nettikiusaamisen teemat ovat sukupuolijaottuneita. Netissä kiusaamista kokeneista naisista 41 proenttia on saanut halventavia kommentteja ulkonäkönsä vuoksi, kun miehistä puolet vähemmän (20 %) on joutunut loukatuksi ulkonäkönsä takia.

Jos naiset kokevat enemmän kiusaamista ulkonäkönsä takia, tulevat miehet loukatuksi todennäköisemmin liikunnan takia. Tutkimuksen mukaan 10 prosenttia miehistä on tullut loukatuksi urheiluun liittyvissä asioissa, kun naisilla sama luku on vain yksi prosentti.

Kyselytutkimuksen lisäksi tutkimuksen yhteydessä tehtiin syvähaastatteluja kahdeksan nettikiusaamisen kohteena olleen tai sitä läheltä seuranneen henkilön kanssa.

”Tutkimuksemme syvähaastattelut osoittivat, miten henkilöitynyttä ja raakaa nettikiusaaminen voi olla. Yksi haastateltavistamme kertoi, että nettikiusaaminen kohdistuu asioihin, joihin ei voi itse vaikuttaa. Silloin halventaminen osuu suoraan omanarvontuntoon”, Fagerlund toteaa.

”Osalle nettikiusaaminen on musertava kokemus”

Kiusatuista noin joka viides (17 %) kertoo nettikiusaamisen satuttavan todella paljon ja kymmenen prosenttia kiusatuista kuvaa sen lisäävän yksinäisyyden tunnetta tai aiheuttavan häpeää. Seitsemälle prosentille nettikiusaaminen aiheuttaa mySafetyn mukaan masennusoireita.

”Kyselytutkimus osoitti, ettei nettikiusaaminen ole selvärajainen ilmiö. Osa suhtautuu kiusaamiseensa vähätellen, vastausten mukaan jopa huvittuneesti, mutta osalle nettikiusaaminen on musertava kokemus”, Fagerlund sanoo.

Nettikiusaaminen myös huolettaa suomalaisia, ja lähes joka kolmas suomalainen (31 %) on huolissaan siitä, että he tai heidän perheenjäsenensä joutuvat nettikiusaamisen kohteeksi. Huolen määrä korostuu lapsiperheissä, joista peräti puolet (49 %) on huolissaan perheenjäsentensä puolesta.

Huolta korostaa nettikiusaamisen vahingollisuus sekä se, ettei sen lopettamiseen koeta olevan ratkaisua. Kyselyyn osallistuneiden mielestä nettikiusaamisesta pitäisi tästä huolimatta ilmoittaa verkkopalvelun ylläpitäjälle ja tehdä rikosilmoitus.

Vakuutuspalveluyhtiö mySafety teetti kyselytutkimuksen IRO Researchilla kesällä 2020 ja siihen vastasi 1 100 yli 10-vuotiasta suomalaista. Otos vastasi Suomen väestö- ja maantieteellistä jakaumaa. Kyselytutkimuksen osana IRO Research syvähaastatteli kahdeksan nettikiusaamisen kohteena ollutta tai sitä läheltä seurannutta henkilöä.