Sijaissynnytys ei tällä hetkellä ole Suomessa mahdollista hedelmöityshoitolain nojalla.

Väestöliitto kannattaa sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Liiton mukaan tämä edellyttäisi sitä, että sijaissynnytysten edellytyksistä, noudatettavasta menettelystä sekä yhteiskunnan eri toimijoiden vastuunjaosta säädetään.

Sijaissynnytys olisi ei-kaupallista toimintaa, eli siitä ei maksettaisi synnyttäjälle palkkaa tai palkkiota, vaan sijaissynnyttäjyys perustuisi haluun auttaa lasta toivovia. Väestöliitto kuitenkin katsoo, että sijaissynnyttäjälle tulisi korvata asiasta hänelle aiheutuneet kulut.

Väestöliiton mukaan yhdenvertaisuuden tulee olla sijaissynnytyksissä kantava periaate. Kaikkien niiden henkilöiden kohdalla, joille raskaaksi tuleminen ja/tai synnyttäminen ei ole mahdollista, tulee voida harkita sijaissynnytysjärjestelyn mahdollisuutta.

Liiton mukaan tämän perusteella lapsen saaminen sijaissynnytyksen kautta tulee kyseeseen juridisen sukupuolen mukaan seuraavasti:

  • naisen ja miehen muodostamalle parille, joissa nainen ei voi lääketieteellisistä syistä kantaa tai synnyttää lasta
  • naisparille ja itselliselle naiselle, jolla on vastaava este
  • miesparille ja itselliselle miehelle

Taustalle selkeä toimintamalli

Väestöliiton mukaan sijaissynnytystä harkitseva pari tai henkilö pitäisi ohjata moniammatilliseen sijaissynnytysneuvontaan, jossa käytäisiin läpi sijaissynnytyksen säädetyt edellytykset. Sijaissynnytystä hakeva pari tai henkilö etsisi lähtökohtaisesti itse sijaissynnyttäjän, ja myös hän osallistuisi neuvontaan.

Liitto katsoo, että sijaissynnytyksestä pitäisi laatia sopimus, jossa määriteltäisiin järjestelyn sisältö. Siinä olisi keskeistä turvata sijaissynnyttäjän itsemääräämisoikeus, terveys ja hyvinvointi ja syntyneen lapsen etu ja oikeudet sekä tarkoitus antaa lapsi synnytyksen jälkeen aiotulle vanhemmalle tai aiotuille vanhemmille.

Lääketieteellisten sekä raskauden ja synnytyksen hoitojen ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimien tulisi tapahtua säädettyjen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon vastuiden mukaan. Väestöliiton mukaan isyyden ja äitiyden tunnustaminen sijaissynnytysten yhteydessä on jatkossa tarpeen ohjata kulkemaan lastenvalvojan kautta, jotta prosessin vaatima asiantuntemus turvataan.

Väestöliitto toteaa, että sijaissynnytysten lähtökohdaksi tulee asettaa selkeä toimintamalli, joka

  • varmistaa lapsen oikeudet
  • turvaa sijaissynnyttäjän aseman ja itsemääräämisoikeuden
  • selkeyttää aiottujen vanhempien roolin ja vastuun sekä toteuttaa sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä aiotuksi vanhemmaksi valikoitumisessa

Päätös täytyy olla täysin vapaaehtoinen

Sijaissynnytysten perustana ovat siis myös synnyttäjän ihmisoikeudet, kuten itsemääräämisoikeus ja seksuaalioikeudet. Väestöliiton mukaan tämä tarkoittaa toiminnan täyttä vapaaehtoisuutta ja oikeutta yksin ja muista riippumattomasti päättää abortista ja raskauden aikaisista hoidoista ja palveluista.

Liiton mukaan sijaissynnyttäjänä voisi toimia lähisukulainen tai muu läheinen henkilö. Myös ennalta tuntematon henkilö voisi kuitenkin tulla kyseeseen, jos ei-kaupallisuuden kriteerit pystytään tällöinkin täyttämään.

YK:n erikoisraportoijan mukaan sijaissynnyttäjän valinta lapsen luovuttamisesta tulee perustua hänen synnytyksen jälkeiseen tahtoonsa eikä juridiseen tai sopimusvelvoitteeseen. Voit lukea Väestöliiton lausunnon sijaissynnytyksistä kokonaisuudessaan täällä.