Jos sinä tai kumppanisi/tapailemasi tyyppi pitää seksiviesittelystä, saattaa sinulla tai hänellä olla synkkiä luonteenpiirteitä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on saanut selville, että seksiviestittelystä pitävillä on taipumus omata kaksi pimeän kolminaisuuden (dark triad) piirrettä, narsismi ja machiavellismi. Kolminaisuuden viimeinen piirre on psykopatia.

Narsismi on monille tuttu termi, ja narsisteja kuvaillaan usein Metron mukaan sellaisina, joilla on ego eivätkä he tunne empatiaa. Machiavellismi sen sijaan viittaa ihmisiin, jotka manipuloivat ja riistävät tai hyväksikäyttävät muita.

Tutkimusta varten toteutettiin kysely yli 6 000 osallistujalle 11 maasta, ja tutkijat tunnistivat kolme seksiviestittelyn tyyppiä:

  • kokeilunhaluinen (experimental), joka oli viesittelyn osallisten suostumuksella tapahtuvaa seksuaalisen sisällön lähettelyä, eli melko tyypillistä seksiviestittelyä
  • riskaabeli (risky), joka määriteltiin niin, että sen rinnalla oli myös muita tapoja, kuten seksiviestittelyä tapahtui päihteiden käytön yhteydessä ja sisältöä lähetettiin tuntemattomille netissä
  • törkeä (aggravated) sen sijaan viittasi haitallisempiin tapoihin, kuten jonkun seksiviestien julkiseen jakoon ilman lähettäjän suostumusta, pakotettua seksiviestittelyä tai kumppanin tai ystävien painostamana viestittelyä

Ei yhteyttä psykopatiaan

Metron mukaan tutkimuksessa perehdyttiin pimeän kolminaisuuden piirteiden ja näiden kolmen seksiviestittely tyypin väliseen suhteeseen. Tutkijat saivat selville, että kokeilunhaluisten, riskaabelien ja törkeiden seksiviestien lähettäminen oli yhteydessä machiavellismiin ja narsismiin, mutta ei psykopatiaan.

Tutkimuksessa ilmeni myös eroavaisuuksia sukupuolten välillä.

”Tulokset osoittivat, että pojat todennäköisemmin harrastivat riskaabeleita seksiviestejä sekä törkeän seksiviestittelyn muotoja”, tutkijaryhmä totesi.

Metron mukaan miehet myös todennäköisemmin osallistuivat seksiviestittelyyn painostettuna.

Vanhempien ja nuorten välillä eroja

Tutkimuksessa ilmeni, että vanhemmat tutkimukseen osallistuneet todennäköisemmin jakoivat omia seksiviestejään sekä kokeilivat riskaabelia seksiviestittelyä nuorempiin verrattuna. Nuoremmat osallistujat taas kertoivat enemmän törkeästä seksiviestittelystä – eli ilman suostumusta tapahtuvasta sekä painostettuna seksiviestittelystä.

”Seksiviestittely on kasvava, yleinen ilmiö nuorison ja nuorten aikuisten keskuudessa. Vain muutamat tutkimukset ovat selvittäneet huonosti sopeutuvien luonnetekijöiden roolia seksiviestittelyssä”, tutkijat totesivat.

”Nykytutkimus tarjosi empiirisiä todisteita siitä, että pimeän kolminaisuuden piirteet ennustivat erilaisia seksiviestittelytapoja”, he lisäsivät.

Metron mukaan tutkimus on tärkeä, koska se on ensimmäisiä tutkimuksia, jolla pyritään ymmärtämään, mitkä luonteenpiirteet todennäköisimmin osallistuvat riskialttiimpiin ja antisosiaalisiin seksiviestittelyn muotoihin. Tutkimus julkaistiin International Journal of Environmental Research and Public Healthissa ja voit tutustua siihen tarkemmin täällä.

Lähde: Metro